Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

ЕСТЕТИКА И РИТУАЛ. Женската красота в българските народни песни

Монография
автор Ваня Колева
изд.„Матаник-М“, Бургас,1999 г.
Допълнено издание, електронно, в: LiterNet
(2002) <http://liternet.bg/publish/vkoleva/estetika/content.htm>
ISBN 954-8985-14-4

нигата „Естетика и ритуал. Женската красота в българските народни песни“ (Бургас, „Матаник-М“, 1999) представя типовете поетически формули и класификация на включените в тях топоси на изображение, чрез които българските народни песни разкриват женската красота. Търси се обвързаността на топосите с ритуала.
Основните тези са свързани с убеждението, че в архаичната култура и мироглед жената е земна проекция, въплъщение на Великата богиня майка от развитата фаза на матриархата. Във връзка с това, при безусловно отчитане на следите от по-късните патристични наслоения, са проследени черти, ориентирани назад във времето, към онзи архетип, който да даде необходимия код за разбиране на поетиката на женския образ в народното творчество. Работата изяснява, че същността и ролята на женската хубост в народните песни са свързани с освещението и с митологичния преход „космос – хаос – космос“. Хубостта е динамично явление, обновяващо се в границите на цикличното време и променящо се съобразно с изискванията на ритуала. Чрез и посредством естетическото се разкриват допълнителни смисли, свързани с космотворящата и културоорганизиращата функция на Великата богиня. Двете равнопоставени страни: „космизирано тяло“ и „соматизиран космос“, се проявяват отчасти чрез хубостта, която определя успеха и неуспеха в инициацията, щастието и нещастието в социален план. Красотата е обект, центриращ около себе си грижи и внимание, но е и субект, регулиращ социализацията на младите. Тя е не толкова естетическа, колкото онтологична категория – онтологичното ѝ измерение е разгърнато в обредните песни, а чрез различни идеограми то е вградено в структурата на ритуалното пространство и във формата на сакралните предмети.
Сподели:

Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е в. "КИЛ", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

За контакти:

Ваня Колева

Профил

ВАНЯ КОЛЕВА Ваня Колева Колева е родена на 30.Х. Завършва Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, специалност „Българска филология“ (1987–1992). Има образователна и научна степен „Доктор“ (по български фолклор), след като през 1998 г. защитава дисертация на тема „Дискурс на красотата (Женските образи в българските народни песни)“, научен консултант – проф. д-р Надежда Драгова. Научните ѝ интереси са в областта на българския фолклор, българската литература от XIX – XXI век и българския език. Участва с доклади в научни конференции, публикува в научни сборници и периодичния печат. Автор е на книгите: „Естетика и ритуал. Женската красота в българските народни песни“, Бургас, „Матаник-М“, 1999, 128 с., ISBN 954-8985-14-4. Допълнено електр. издание – LiterNet, 26.10.2002 г., <http://liternet.bg/publish/vkoleva/estetika/content.htm>; „Фолклор, митология и литература“, Варна, LiterNet, 2007, 208 с., ISBN 978-954-304-288-3. Също: Електронно списание „Литературен свят“, № 7, март 2009, <http://literaturensviat.com/?p=7915>;„Часовникът и воденицата. Българският фолклор и литература“, София, „Карина – Мариана Тодорова“, 2014, 242 с., ISBN 978-954-315-078-6 (по национален конкурс „Помощ за книгата“ към Министерство на културата);„Къде грешим най-често? Наръчник по правопис и пунктуация със задачи за упражнения. 7 – 12 клас“, София, „Диоген.bg“, 2004, 128 с., ISBN 954-909-34-7-6. (В съавторство с Драгомир Чанков). Работи като коректор – първо във варненските ежедневници „Народно дело“, „Черноморие“ и „Черно море днес“, после в издателство „Наука и икономика“ към Икономически университет – Варна, а от 2016 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна. От 2008 г. е научен секретар за България на българо-австрийския Научен център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“ към Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ – Zentrum für mediävistische Studien St. Erzengel Michael – Geiseswissenschaftlichen Fakultät der Universität Schumen, и участва в редколегията на научните издания на този Център. Член на Сдружението на писателите – Варна.


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | Мобилна версия | Контакти | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab


Автори (72) | Публикации (72) | Прегледи (130710) | Илюстрации (201) | Търсения (180) | Изтегляния (41191)

Платформа OMP 2, версия 14.43 (c) 2014 - 2021, AntoLab