Сайтът е архивиран в началото на 2017 г.
Общество на писателите - Варна : Онлайн трибуна, дневник и архив Литературното творчество според руския класик

"Известия на РИМ - В. Търново 1962-2005". Аналитичен библиографски указател

Прегледи: 1068

Из ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Българските земи са необятен източник на следи от материалната и духовната култура на различни племена и народи, които са ги населявали.
Един от най-богатите в това отношение региони е великотърновският. В него са запазени множество културни паметници и това дава възможност за разностранни проучвания на различните периоди от развитието на българското общество.
Водещо място в тези изследвания заема Регионален исторически музей – Велико Търново, който през своята 135 – годишна история се е доказал като авторитетна институция с национално значение, в дейността по опознаване и оценка на историческия път, изминат от нашия народ.
Важен елемент от музейната работа е научноизследователската дейност, извършвана от висококвалифицирани специалисти с научни степени и звания, и като логичен отговор на научната продукция на музейните работници е създаването на издание, в което да бъдат публикувани резултатите от техните изследвания.
През 1962 г. излиза от печат т. І на ”Известия на Окръжния музей – Велико Търново”.
(...)
Издаването на ”Известията” е прекратено за периода 1973 – 1990 г., като през това време, музейните специалисти публикуват в ”Годишник на музеите от Северна България”.
През 1991 г. излиза от печат т. VІ на вече наричащите се ”Известия на Исторически музей – Велико Търново”.
(...)
В първите томове публикациите са предимно по въпросите на историята и археологията, и само от служители на музея. В по-ново време на страниците на ”Известията” са поместени и материали по философия, нумизматика, хералдика, краезнание и др., чиито автори са не само от търновския музей, но и от университети и научни звена от Велико Търново и други български градове.
От 1991 г. на заглавната страница на ”Известията” започват да се поместват илюстрации, представящи различни предмети и сгради с историческо значение.
Графичната реконструкция на Средновековната крепост ”Ряховец” при Горна Оряховица, двуглав орел от каменния саркофаг на цар Иван Александър и моливдовул на Теодор І Ласкарис са част от тези народностни паметници.
За периода 1962 – 2005 г. от печат са излезли 20 тома в 18 книжни тела, в които са поместени 463 публикации.
Библиографският указател съдържа всички статии, поместени на страниците на ”Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново” през гореспоменатия период.
Материалите са подредени тематично – азбучно, като изключение е допуснато в глава ”Археология”, в която подреждането е направено по имената на изследваните обекти и селища, и в глава ”История”, където подреждането е хронологическо.
На публикации, който се отнасят до повече от една тематична рубрика са направени съответни препратки.
Библиографското описание е направено съгласно действащите в България стандарти за аналитично библиографско описание (БДС 17264 – 91) и съкращения (БДС 9736 – 82).
Методът на описанието е ”de visu”, като с оглед спецификата на описваните материали са взети следните методични решения : навсякъде е пропуснато заглавието на изданието, областта на авторската отговорност е налице само при публикации с повече от един автор.
На статиите, чието съдържание не е разкрито достатъчно, чрез заглавието, са направени кратки справочни анотации.
Към библиографията са съставени три показалеца.
Именният и географският показалец са подредени строго азбучно, а в хронологичния – публикациите са наредени по пореден том и година на излизане.
За съставяне на библиографския указател са използвани справочно – библиографският апарат и библиотечният фонд на РНБ ”П. Р. Славейков” – Велико Търново.
Указателят има за цел да кумулира, презентира и популяризира публикациите в изданието на историческия музей.
Предназначен е за историци, археолози, етнографи, краеведи, географи, както и за всички занимаващи се с научна и изследователска дейност.
(Т. Иванов)

Линк към пълния текст на указателя в Nauka.bg

Сподели:

Отворена литературна формация, основана през февруари 2013, работеща по пропагандиране на литературното изкуство чрез иницииране на културни събития, школи, проекти, издания, четения и представяния.

Теодор Иванов

Варна

Профил

http://kobata.blog.bg/

Теодор Христов Иванов е роден на 21.09.1978 г. в град Котел. Средното си образование завършва в СОУ „Г. С. Раковски” – Котел, а висшето образование във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново. Работил като учител, библиотекар и журналист. В момента е преподавател в катедра „Книгоиздаване и Библиотечно-информационни дейности” при Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Негови публицистични статии и художествени произведения са публикувани във в. „Котленски край”, в. „Янтра днес”, сп. „Жажда”, сп. „Смесена китка”, алманах „Света гора”, в. „Свободен народ”, сп. „Пламък” в Антология „Млади разказвачи” от „Внезапното поколение”, както и в литературните сайтове „Bukvite.bg”, „Otkrovenia.com” и личния му блог “kobata.blog.bg”. През август 2013 г. излезе от печат първата му книга – сборникът с разкази „Заличаване”.

По градове

Бургас / Русе / Варна (1) | Ванкувър (1) | Варна (15) | Велико Търново (2) | Дряново (1) | Дряново / Силистра (1) | Козлодуй (2) | Мездра (1) | Силистра (2) | София (3) |

НАЧАЛО | Инициативи | Периодика | Автори | Книги | Представяния | Документи | Колонката на... | Пращат ни |

Мобилна версия | Контакт | Съдържание | Файлове | RSS | Facebook | FR |

Copyright © varnawriterssociety.net

"Общество на писателите - Варна" (ОПВ) е приемник на "Общество на младите писатели (ОМП)".

Редактори на сайта: Огнян Антов, Мариан Желев, Елена Владова
Системен администратор: AntoLab

Автори (33) | Публикации (154) | Прегледи (171534) | Илюстрации (287) | Търсения (238) | Изтегляния (17623)

Платформа OMP 3, версия 14.25.29 (c) 2014 - 2020, AntoLab